Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Happy New Year!

Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN QUA THƯ SỐ 218 THÁNG 12

 

GIẢI TOÁN QUA THƯ SỐ 218 THÁNG 12

giai_t_1_500

gt_2_500gt_3_500


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 11:25 19/12/2018
Số lượt xem: 795
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Bài 3: (Số 218)

No_avatarf

Bài1.

Gọi số có ba chữ số là abc, theo bài ra ta có ba trường hợp xảy ra:

TH1: Xoa chữ số a ta có:

abc - bc = 380 mà abc - bc = a00 nên không thể xóa a

TH2: Xóa chữ số c, ta có: 

abc - ab = 380, ta thấy hiệu của chứ số ở hàng đơn vị c - b khác 0 vì b khác c. Nên không thể xóa c.

-TH3: Xoas chữ số b, ta có:

abc - ac = 380

Ta thấy: Hiệu chữ số hàng đơn vị  c - c =0 ( hợp lí )

Hiệu chữ số hàng chục b - a = 8 thì b < a mà abc được lập từ các chữ số 2,3,4  nên a = 4 và b = 2 suy ra c = 3.

Vậy chữ số bị xóa là chữ số 2 trong số 423.

Thử lại: 423 - 43 =380

No_avatar

Bài 1: (số 218)

Từ 3 chữ số 2; 3 ; 4 ta lập được các có ba chữ số lớn hơn 380 đơn vị là: 432; 423

Theo bài ra ta có: 432 – 380 = 52 (không phù hợp)

423 – 380 = 43 (phù hợp)

Vậy số xóa đi chữ số 2 trong số 423.

Avatar

Mờ quá anh ơi k nhìn rõ được đề.

Avatar

Bài 1: Vì khi xóa đi một chữ số thì số đó giảm đi 380 đơn vị nên số gồm 3 chữ số được lập từ các chữ số 2; 3; 4 phải là số lớn hơn số 380. Vậy với 3 chữ số 2; 3; 4 ta sẽ lập được các số lớn hơn 380 là: 432 và 423.

* Trường hợp 1:

Số 432 khi xóa 1 chữ số thì số đó giảm 380 đơn vị  nên ta có:

432 – 380 = 52.

Trường hợp này ta không chọn vì chữ số 5 không có trong số 432.

* Trường hợp 2:

Số 423 khi xóa 1 chữ số thì số đó giảm 380 đơn vị  nên ta có:

423 – 380 = 43.

Trường hợp này ta chọn vì chữ số 4 và chữ số 3 đều có trong số 423.

Vậy chữ số bị xóa là chữ số 2 trong số 423.

Bài 3:

X – 6/15 – 6/35 – 6/63 – 6/99 – 6/143 – 6/195 = 1/5

X – (6/15 + 6/35 + 6/63 + 6/99 + 6/143 + 6/195) = 1/5

Xét tổng:

6/15 + 6/35 + 6/63 + 6/99 + 6/143 + 6/195

= 3 x (2/3x5 + 2/5x7 + 2/7x9 + 2/9x11 + 2/11x13 + 2/13x15)

= 3 x ( 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 + 1/7 – 1/9 + ………. + 1/13 – 1/15)

= 3 x (1/3 – 1/15)

= 3 x 4/15

= 12/15

Vậy:

 X – (6/15 + 6/35 + 6/63 + 6/99 + 6/143 + 6/195) = 1/5

                                                             X – 12/15 = 1/5

                                                         X =  1/5 + 12/15

                                         X = 1

Bài 5:

1 giờ vòi cấp nước cấp được là:

       1 : 36 = 1/36 (hồ bơi).

1 giờ vòi I làm cạn là:

       1 : 18 = 1/18 (hồ bơi).

1 giờ vòi II làm cạn là:

       1 : 9 = 1/9 (hồ bơi).

1 giờ vòi cấp nước  và vòi I làm cạn là:

       1/18 -  1/36 = 1/36 (hồ bơi).

1 giờ vòi cấp nước, vòi I và vòi II làm cạn là:

       (1/18 + 1/9) -  1/36 = 5/36 (hồ bơi).

Sau 6 giờ vòi cấp nước  và vòi I làm cạn là:

        6 x 1/36 = 1/6 (hồ bơi).

Sau 6 giờ vòi cấp nước  và vòi I cùng mở thì số nước còn có trong hồ bơi là:

        1 - 1/6 = 5/6 (hồ bơi).

Sau bao lâu cả 3 vòi cùng mở thì hồ sẻ cạn nước là:

       5/6 : 5/36 = 6 (giờ).

                        Đáp số: 6 giờ.

Bài 6:

Số phần đường mà 4 lần cửa hàng mẹ Nam bán là:

1/5 x 1/4 + 1/6 x 1/5 + 1/7 x 1/6 + 1/8 x 1/7

= 1/4x5 + 1/5x6 + 1/6x7 + 1/7x8

= 1/4 – 1/5 + 1/5 – 1/6 + 1/6 – 1/7 + 1/7 – 1/8

= 1/4 – 1/8

= 1/8.

Vậy số đường của hàng mẹ Nam đã bán là:

         480 x 1/8 = 60 (kg).

                     Đáp số: 60 kg.

Bài 7: Vì thay 1 học sinh nữ bởi 1 học sinh nam thì số học sinh nam sẻ bằng số học sinh nữ nên số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:

                 1 + 1 = 2 (học sinh).

(Vẽ sơ đồ đt biểu thị số học sinh nữ và số học sinh nam)

Đội tuyển có số học sinh nam là:

                2 : (3 - 2) x 2 = 4 (học sinh).

Đội tuyển có số học sinh nữ là:

                4 + 2 = 6 (học sinh).

Đội tuyển có tất cả số học sinh là:

                4 + 6 = 10 (học sinh).

                  Đáp số: 10 học sinh.

Bài 8: Theo bài ra ta có:

Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là:

                2008 : 200,8 = 10

Ta có sơ đồ:

(Vẽ sơ đồ đt biểu thị giá trị của chữ số hàng chục và hàng đơn vị)

Chữ số hàng đơn vị là:

    10 : (2 + 3) x 2 = 4.

Chữ số hàng chục là:

    10 - 4 = 6.

Tích đúng của phép nhân là:

200,8 x 64 = 12851,2.

          Đáp số: 12851,2.

Bài 9:

(Vẽ hình)

Vì HCN ABCD được chia thành các hình chữ nhật (như hình vẽ) và cạnh MB = 3 MA nên cạnh MN chia HCN ABCD thành 2 HCN MBCN và MNDA có tỉ số diện tích là 3/1.

Vậy diện tích HCN MNDA là:

   200 : (3 + 1) x 1 = 50 (cm2).

Mặt khác ta có:

Cạnh PD = 4 PA nên cạnh PI chia HCN MNDA thành 2 HCN PIND và AMIP có tỉ số diện tích là 4/1.

Vậy diện tích HCN AMIP là:

   50 : (4 + 1) x 1 = 10 (cm2).

                 Đáp số: 10 cm2.

(Bài 2 và Bài 4 anh Phong chụp em nhìn không rõ đề lắm nên em không giải)

Avatar

Nếu bài 4 là Hà cho Hồng 2/6 thì bài giải là:

Sau khi 2 bạn cho nhau thì số vở mỗi bạn có lúc này là:

          24 : 2 = 12 (quyển vở).

Số vở của Hà trước khi Hà cho Hồng là:

        12 : (1 – 2/6) = 18 (quyển vở).

Số vở của Hồng còn lại sau khi cho Hà là:

        24 – 18  = 6 (quyển vở).

Số vở lúc đầu của Hồng là:

        6 : 1/2   = 12 (quyển vở).

Số vở lúc đầu của Hà là:

        24 - 12   = 12 (quyển vở).

                     Đáp số: Hồng: 12 quyển vở.

                                   Hà: 12 quyển vở.

No_avatar

Nếu bài 4 là Hà cho Hồng 2/5 thì bài giải là

No_avatarf

Nếu bài 4 là Hà cho Hồng 2/5 thì bài giải là:

Sau khi 2 bạn cho nhau thì số vở mỗi bạn có lúc này là:

          24 : 2 = 12 (quyển vở).

Số vở của Hà trước khi Hà cho Hồng là:

        12 : (1 – 2/5) = 20 (quyển vở).

Số vở của Hồng còn lại sau khi cho Hà là:

        24 – 20  = 4 (quyển vở).

Số vở lúc đầu của Hồng là:

        4: 1/2   = 8 (quyển vở).

Số vở lúc đầu của Hà là:

        24 - 8   = 16 (quyển vở).

                     Đáp số: Hồng: 8 quyển vở.

                                   Hà: 16quyển vở.

No_avatarf

Bài 2:

-          Dự đoán xếp hạng:

Nam: Anh 2, Pháp 3

Long: Ý 2, Đức 3

Tùng: Anh 1, Đức 2

-          Xuất hiện 4 đội bóng nhưng các ý kiến sắp các đội vào 3 hạng 1, 2, 3 và có:

 1 dự đoán hạng 1,

 3 dự đoán hạng 2,

 2 dự đoán hạng 3

-          Vì mỗi ý kiến chỉ đúng một nửa và không có đồng hạng Nên ý kiến Anh 1 là đúng suy ra Đức 2 sai; Anh 2 sai thì Pháp 3 đúng nên Đức 3 sai thì Ý 2 đúng.

Vậy Thứ hạng của các đội bóng là: Anh 1, Ý 2, Pháp 3, Đức 4

No_avatarf

Bài 9: Cách khác

Chia hình chữ nhật ABCD thành 4 phần bằng nhau theo chiều dài, 5 phần bằng nhau theo chiều rộng.

(vẽ hình)

Hình Chữ nhật ABCD có số HCN nhỏ là:

4x5=20(hình)

Diện tích của mỗi HCN nhỏ là:

200:20=10(cm2)

Vậy diện tích HCN AMIP là: 10 (cm2)

 
Gửi ý kiến