Your time

Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh

toantuoitho222222

Toán tuổi thơ

toantuoitho222222

Vườn ươm Toán học

toantuoitho222222

Toán học và tuổi trẻ

Diễn đàn Toán học

Toán học và cuộc sống

Thế giới trong ta

Dạy và học ngày nay

Giáo dục và thời đại

Danh ngôn tình yêu


01 nụ =10 liều

Nghe nhạc - làm toán

Gốc > OLYMPIC Toán Tuổi thơ > Giải bài trên Toán tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN QUA THƯ SỐ 213 + 214

1_500_162_500_133_500_084_500_10


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thanh Phong @ 18:22 24/09/2018
Số lượt xem: 527
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Bài 1: Theo bài ra ta có:

           Hiệu 2 số là 9.

           Vì hiệu 2 số bằng 1/2 số bé nên nếu coi hiệu 2 số là 1 phần thì số bé sẽ là 2 phần như thế.

          Vậy số lớn có số phần là: 1 + 2 = 3 (phần).

          Tổng của 2 số là: 9 : 1 x (2 + 3) = 45.

                                      Đáp số: 45.

Bài 2: Theo bài ra ta có:

“Chiều rộng gấp rưỡi ra ngay chiều dài” hay chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

Nửa chu vi của sân trường là: 200 : 2 = 100 (m).

Chiều rộng của sân trường là: 100 : (2 + 3) x 2 = 40 (m).

Chiều dài của sân trường là: 100 – 40 = 60 (m).

Diện tích của sân trường là: 60 x 40 = 2400 (m2).

                          Đáp số: 2400 m2

Bài 3: Vì tổng các chữ số ở hàng đơn vị là chữ số 8 nên giá trị của d có thể là 2 hoặc 7 (vì 2 + 2 + 2 + 2 hay 7 + 7 + 7 + 7 đều có kết quả chữ số tận cùng là chữ số 8).

* Nếu d = 2 thì c = 7 (vì tổng các chữ số ở hàng chục là c + 2 + 2 có chữ số tận cùng là 1).

- Vì d = 2 nên b = 6 (vì tổng các chữ số ở hàng trăm là b + 2 + 1 có chữ số tận cùng là 0 và có nhớ 1 ở hàng chục).

- Vậy a = 1 (vì a có nhớ 1 ở hàng trăm).

Vậy số abcd = 1672.

* Nếu d = 7 thì c = 5 (vì tổng các chữ số ở hàng chục là c + 7 + 7 có chữ số tận cùng là 1 và có nhớ 2 ở hàng đơn vị).

- Vì d = 7 nên b = 0 (vì tổng các chữ số ở hàng trăm là b + 7 + 1 có chữ số tận cùng là 0 và có nhớ 2 ở hàng chục).

- Vậy a = 1 (vì a có nhớ 1 ở hàng trăm).

 Vậy số abcd = 1057.

                 Đáp số: 1057 hoặc 1672.

Bài 4:

    Nếu xem số cây có sẵn trong trường là 1 phần thì số cây có sau đợt I là:

                                          1 + 1/5 = 6/5 (số cây có sẵn trong trường).

    Nếu xem số cây có sau đợt I là 1 phần thì số cây có sau đợt II là:

                                          1 + 1/6 = 7/6 (số cây có có sau đợt I).

    Nếu xem số cây có sau đợt II là 1 phần thì số cây có sau đợt III là:

                                          1 + 1/4 = 5/4 (số cây có có sau đợt II).

   Vậy số cây có sau đợt II là:

                                          175 : 5 x 4 = 140 (cây).

    Số cây có sau đợt I là:

                                          140 : 7 x 6 = 120 (cây).

    Số cây có sẵn trong trường là :

                                          120 : 6 x 5 = 100 (cây).

                                                      Đáp số: 100 cây.

Bài 5: Nếu ta coi phân số thứ nhất có giá trị là 1/3 thì phân số thứ nhì sẽ có giá trị là 2/3 (vì phân số thứ nhì bằng phân số thứ nhất tăng 2 lần).

Mặt khác hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số thứ nhì là 5 nên tử số của phân số thứ nhì là: 5 : (3 - 2) x 2 = 10.

Mẫu số của phân số thứ nhì là: 10 + 5 = 15.

Vậy phân số thứ nhất là 1/3 và phân số thứ hai là 10/15.

Bài 6: Vì số học sinh khi xếp mỗi hàng 20 bạn hoặc 30 bạn đều thừa 15 bạn nên số học sinh của trường TH Thăng Long sẽ có chữ số tận cùng là 5.

      Mặt khác khi xếp mỗi hàng 41 bạn thì vừa khéo nên số hàng phải là số có chữ số tận cùng là 5 (vì 1 x 5 mới có chữ số tận cùng là 5).

- TH1: Nếu số hàng là 5 hàng thì số học sinh của trường TH Thăng Long là:

                        41 x 5 = 205 (học sinh).

TH này bị loại vì khi xếp mỗi hàng 20 thì chỉ thừa 5 em chứ không phải thừa 15 em như bài toán đã cho.

- TH2: Nếu số hàng là 15 hàng thì số học sinh của trường TH Thăng Long là:

                        41 x 15 = 615 (học sinh).

TH này được chọn vì khi xếp mỗi hàng 20; 25; 30 em thì luôn thừa 15 em như bài toán đã cho.

- TH3: Nếu số hàng là 25 hàng thì số học sinh của trường TH Thăng Long là:

                        41 x 25 = 1025 (học sinh).

TH này bị loại vì số học sinh của trường TH Thăng Long  chưa đến 1000 em.

Vậy số học sinh của trường TH Thăng Long là 615 em.

                                                      Đáp số: 615 em.

Bài 7: Theo bài ra ta có:

Nếu coi tuổi con hiện nay là 1 phần thì tuổi mẹ hiện nay sẽ là 4 phần như thế trừ 1 tuổi và tuổi bố hiện nay sẽ là 4 phần như thế cộng 4 tuổi.

(Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa bài toán).

Tuổi của Minh hiện nay là:

                   (75 – 4 + 1) : (4 + 1 + 4) x 1 = 8 (tuổi).

Tuổi của mẹ Minh hiện nay là:

                             8 x 4 – 1 = 31 (tuổi).

Tuổi của bố Minh hiện nay là:

                             8 x 4 + 4 = 36 (tuổi).

                                 Đáp số: Tuổi mẹ của Minh: 31 tuổi.

                                              Tuổi bố của Minh: 36 tuổi.

Bài 8: Xét các cặp số ta sẽ chọn được 4 chữ số phù hợp bài toán yêu cầu và các chữ số được sắp xếp thành số 4306.

Bài 9: Giả sử Linh giải đúng cả 10 bài thì sẽ được mẹ thưởng số kẹo là:

                              10 x 5 = 50 (cái kẹo)

           Nhưng thực tế số kẹo Linh bị mẹ lấy lại do mình giải sai là:            

                             50 – 29 = 21(cái kẹo).

          Vì giải đúng Linh được thưởng 5 cái kẹo còn giải sai kẹo Linh bị mẹ lấy lại 2 cái kẹo nên hiệu số chênh lệch giữa giải đúng và giải sai là:

                             5 + 2 = 7 (cái kẹo).

          Vậy số bài mà Linh giải sai là:

                            21 : 7 = 3 (bài).

          Số bài mà Linh giải đúng là:

                            10 – 3 = 7 (bài).

                                 Đáp số:Linh  giải đúng 7 bài và giải sai 3 bài.

Avatar

Bạn Vân Anh có yêu cầu: Thủy có thể chia sẻ thêm về cách lập luận của bài 8 (TTT 213+214) không?

Mình xin giải đáp:

 Vì bài toán cho dữ kiện "2 trong 4 cs của số cần tìm trùng với 2 trong 4 cs của 4 số" nên mình xét từng cặp số:

1674 và 9432 có cs 4 trùng nên ta chọn cs 4.

3017 và 5860 có cs 0 trùng nên ta chọn cs 0.

1674 và 5860 có cs 6 trùng nên ta chọn cs 6.

3017 và 9432 có cs 3 trùng nên ta chọn cs 3.

Sau đó sắp xếp các cs theo y/c bài toán.

 
Gửi ý kiến